Våra Anknutna OmbudPeak Asset Management AB

(org. nr. 556865-4866)

www.peakam.sePeak AM Syd AB

(org. nr. 559192-7891)

www.peakam.sePeak AM Väst AB

(org. nr. 559455-0591)

www.peakam.seBäcke & Timerdal Finansiell Planering AB

(org. nr. 556984-7253)

www.backetimerdal.se
Fors & Partners AB

(org. nr. 559212-7632)

www.forspartners.se

Om anknutna ombud

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får ett värdepappersbolag teckna avtal med fysiska eller juridiska personer om att dessa kan agera som anknutna ombud till värdepappersinstitutet. En fysisk eller juridisk person får endast vara anknutet ombud till ett värdepappersbolag. 

Peak AM Securities AB agerar i vissa fall genom anknutna ombud. Ombuden är företag som genom avtal med värdepappersbolaget bland annat har möjlighet att marknadsföra investeringstjänster, ta emot och vidarebefordra order avseende ett eller flera finansiella instrument och tillhandahålla investeringsrådgivning.

Anknutna Ombud är registrerade hos Bolagsverket som kan lämna upplysningar om Anknutna Ombud genom att kontakta:

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall / 060-184000 / www.bolagsverket.se


Ett anknutet ombud får tillhandahålla följande investeringstjänser.

  • marknadsföra investerings- eller sidotjänster,
  • ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument,
  • placera finansiella instrument, och
  • tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende ovanstående instrument eller tjänster.

Vårt ansvar

Ansvar för ren förmögenhetsskada 

Peak AM Securities AB är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som det anknutna ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund. Anspråk skall riktas mot Peak AM Securities AB inom skälig tid från det att skadans uppkomst upptäcktes.Anknutna ombuds övriga verksamhet 

Anknutna ombud har möjlighet att från tid till annan vid sidan av ovanstående investeringstjänster bedriva övrig verksamhet, till exempel försäkringsförmedling. Det anknutna ombudet är i dessa fall ansvarigt för ren förmögenhetsskada som ombudet orsakar i sin övriga verksamhet.