Styrning och kontroll

Med bolagsstyrning menas de beslutssystem och processer genom vilka ett företag styrs och kontrolleras. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och VD. Målet är att säkerställa effektiva processer med hög etisk standard, en god riskhantering och intern kontroll.

Bolaget tillämpar ett internt regelverk som beslutas på olika nivåer. Regelverket klargör ansvarsfördelning, uppdrag för funktioner och medarbetare samt ger vägledning om hur medarbetarna ska verka enligt Bolagets grundläggande värderingar. 

Syftet med att ha dokumenterade styrdokument är att uppnå en god intern styrning och kontroll, d.v.s. en process genom vilken styrelse och ledning kan skaffa sig en rimlig säkerhet till att bolagets mål kan uppnås.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen fastställer strategier och mål för verksamheten samt följer upp att målen nås. I detta ingår också att ha det yttersta ansvaret för att bolaget har ett väl fungerande riskhantering och en lämplig organisation för att hantera de risker som verksamheten är exponerad för. VD sköter i sin tur den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. 


Som en del av den interna styrningen och kontrollen tillämpar Bolaget principen om tre försvarslinjer.

Den första linjen består av affärsverksamheten, d.v.s. alla anställda utom de som tillhör funktionerna riskkontroll, regelefterlevnad och internrevision. Första linjen ansvarar förutom för driften, att även rapportera och hantera risker, incidenter, överträdelser av regelverk samt föreslå nya och se över att befintliga policys, instruktioner och rutiner så att de är anpassade till verksamheten.

Den andra linjen består av funktionerna för riskkontroll och regelefterlevnad. Dessa deltar inte i den operativa verksamheten. Andra linjen ska främja en sund riskkultur och på så sätt stärka affärsverksamheten genom att stödja och utbilda bolagets medarbetare samt kontrollera att den första linjen följer interna och externa regler. Andra linjen får inte övervaka tjänster eller verksamhet som de själva utför eller bedriver.

Den tredje linjen utgörs av funktionen för internrevision som är en från verksamheten helt oberoende granskningsfunktion. Internrevision ansvarar för att oberoende granska det arbete som utförs av både den första och andra linjen.  


Oberoende kontrollfunktioner

Funktionerna för riskkontroll, regelefterlevnad och internrevision är funktioner som är oberoende från den operativa verksamheten.

Funktionen för riskkontroll bevakar och följer upp risker som förekommer i verksamheten. Funktionen arbetar kontinuerligt med processer och rutiner i syfte att förbättra och begränsa riskerna inom verksamheten. Funktionen för riskkontroll är utlagd till FCG Risk & Complience AB vilka rapporterar direkt till styrelsen.

Funktionen för regelefterlevnad har som uppgift att kontrollera att bolaget följer gällande lagstiftning avseende bolagets tillståndspliktiga verksamhet samt de interna regler som Bolaget antagit. Funktionen för regelefterlevnad är utlagd till FCG Risk & Complience AB vilka rapporterar direkt till styrelsen.


Funktionen för internrevision ska bland annat granska och utvärdera bolagets organisation och rutiner med avseende på den interna kontrollstrukturen (som även innefattar funktionerna för regelefterlevnad och Riskkontroll) samt utveckling, drift och förvaltning av IT-system. Processen för Intern kapital- och likviditetsutvärdering är också föremål för internrevisionens granskning.

Det yttersta ansvaret för styrning och intern kontroll åvilar alltid styrelsen. Den granskning och bedömning som utförs av internrevisionen avlastar inte någon av bolagets funktioner i det ansvar för intern kontroll som tilldelats dem. Funktionen för internrevision är utlagd till Lusch & Co. Revision AB vilka rapporterar direkt till styrelsen.


Riskhantering

Styrelsen ska se till att bolagens hantering och uppföljning av risker är tillfredsställande och har därför fastställt ett flertal policys kring riskhanteringen.

Bolagens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som finns i verksamheten samt att för dessa bestämma lämpliga begränsningar (limiter) och säkerställa att det finns effektiva interna kontrollsystem.

Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids. Riskpolicys och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar bolagen förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sin uppgift.


Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), att gälla i Sverige. Förordningen gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Den innehåller bland annat regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter så att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda våra produkter och tjänster. Med dina personuppgifter är det möjligt för oss att förstå dina behov bättre, ge snabbare service och erbjuda tjänster som är anpassade för dig.


Reklamation och klagomål

Hos oss är du som kund viktigast och vi strävar alltid efter att du skall känna dig nöjd med oss. Skulle du trots detta vara missnöjd med något finner du här vägledning till att lämna en reklamation.

Är du missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att fakta saknas. Det enklaste sättet att få rättelse är vanligen att vända sig direkt till sin kundansvarige för att reda ut vad som skett.

I det fall du ändå inte blir nöjd skriver du till klagomålsansvarige:

Jesper Dahlöf
FCG Risk & Complience AB (559005-7773)
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Beskriv vad som du anser har blivit fel och vem som handlagt ärendet tidigare. Därefter kommer du få en skriftlig bekräftelse på att ärendet mottagits samt, i förekommande fall, frågor att besvara om detta behövs för att kunna utreda ärendet. Efter utredning erhåller du ett skriftligt svar.


För att få din sak prövad kan du även vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
Tel. 08 - 508 860 00
Ytterligare information finns på www.arn.se

Information lämnas också hos Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, se vidare www.konsumenternasforsakringbyra.se samt hos Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Box 24233, 104 51 Stockholm, tel. 08 - 24 30 85, se vidare www.konsumentbankbyrån.se.

Du kan också väcka talan vid allmän domstol eller vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.


Periodisk information

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) offentliggör bolaget följande information kvartalsvis. Informationen offentliggörs i samband med kvartalsrapportering.

Hantering av intressekonflikter

Bolagets policy kring hantering av intressekonflikter och incitament anger hur bolaget ska identifiera och hantera intressekonflikter och incitament i syfte att säkerställa att de inte påverkar kunders intressen negativt. 

Ersättningar och incitament

Bolaget har fastställt en ersättningspolicy som reglerar fasta och rörliga ersättningar till samtliga anställda i bolaget. Ersättningspolicyn revideras årligen och baseras på en riskanalys som genomförs av bolaget.

Syftet med ersättningspolicyn är att bestämma grunderna för hur ersättningar och förmåner till bolagets anställda ska fastställas. Ersättningspolicyn ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering, motverka överdrivet risktagande samt verka för att kunders intressen inte påverkas negativt av bolagets incitamentsstruktur.


Hållbarhet

Den 10 mars 2021 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn ("Disclosureförordningen") i kraft. Disclosureförordningen är en del av Europeiska Kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och syftar bland annat till att säkerställa transparens och öppenhet i hållbarhetsrelaterade frågor.

Hantering av hållbarhetsrisker

Bolaget hanterar hållbarhetsrisker genom dels 1) integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten, dels 2) genom exkludering av vissa verksamheter som anses vara förenade med särskilt stora hållbarhetsrisker för omvärlden. Mer detaljerad information om hanteringen av hållbarhetsrisker finns i bolagets Hållbarhetspolicy.Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Med negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer avses faktorer som kan verka negativt för hållbar utveckling. Hållbarhetsfaktorer är definierat i art. 2 p. 24 i Disclosureförordningen som miljörelaterade, sociala eller personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Bolaget har för tillfället beslutat att inte beakta investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, varken inom portföljförvaltningen eller investeringsrådgivningen. Anledningarna är bl.a. följande:

  • De fonder som Peak förvaltar beaktar inte negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Det har utifrån fondernas investeringsstrategier bedömts inte vara relevant att i dagsläget beakta och följa upp negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.
  • Peaks standardiserade portföljmandat består uteslutande av de fonder som Peak förvaltar vilka, enligt vad som beskrivs i föregående punkt, inte beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Därmed kan negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inte heller beaktas inom de standardiserade portföljmandaten.
  • Individuella diskretionära mandat och investeringsrådgivning tillhandahålls i mycket begränsad omfattning av Peak varför det bedömts i dagsläget inte vara motiverat sett till resurskrav och kostnader att inkludera bedömning och uppföljning av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för dessa tjänster.

Beslutet att inte beakta och följa upp negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer ska löpande, minst årligen, omprövas av Peak.

Notera dock även att Peak tillämpar norm- och produktbaserade exkluderingar vid val av investeringsobjekt, se avsnitt 3.2 i bolagets Hållbarhetspolicy.