Styrning och kontroll

Med bolagsstyrning menas de beslutssystem och processer genom vilka ett företag styrs och kontrolleras. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och VD. Målet är att säkerställa effektiva processer med hög etisk standard, en god riskhantering och intern kontroll.

Bolaget tillämpar ett internt regelverk som beslutas på olika nivåer. Regelverket klargör ansvarsfördelning, uppdrag för funktioner och medarbetare samt ger vägledning om hur medarbetarna ska verka enligt Bolagets grundläggande värderingar. 

Syftet med att ha dokumenterade styrdokument är att uppnå en god intern styrning och kontroll, d.v.s. en process genom vilken styrelse och ledning kan skaffa sig en rimlig säkerhet till att bolagets mål kan uppnås.

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen fastställer strategier och mål för verksamheten samt följer upp att målen nås. I detta ingår också att ha det yttersta ansvaret för att bolaget har ett väl fungerande riskhantering och en lämplig organisation för att hantera de risker som verksamheten är exponerad för. VD sköter i sin tur den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. 


Som en del av den interna styrningen och kontrollen tillämpar Bolaget principen om tre försvarslinjer.

Den första linjen består av affärsverksamheten, d.v.s. alla anställda utom de som tillhör funktionerna riskkontroll, regelefterlevnad och internrevision. Första linjen ansvarar förutom för driften, att även rapportera och hantera risker, incidenter, överträdelser av regelverk samt föreslå nya och se över att befintliga policys, instruktioner och rutiner så att de är anpassade till verksamheten.

Den andra linjen består av funktionerna för riskkontroll och regelefterlevnad. Dessa deltar inte i den operativa verksamheten. Andra linjen ska främja en sund riskkultur och på så sätt stärka affärsverksamheten genom att stödja och utbilda bolagets medarbetare samt kontrollera att den första linjen följer interna och externa regler. Andra linjen får inte övervaka tjänster eller verksamhet som de själva utför eller bedriver.

Den tredje linjen utgörs av funktionen för internrevision som är en från verksamheten helt oberoende granskningsfunktion. Internrevision ansvarar för att oberoende granska det arbete som utförs av både den första och andra linjen.  


Oberoende kontrollfunktioner

Funktionerna för riskkontroll, regelefterlevnad och internrevision är funktioner som är oberoende från den operativa verksamheten.

Funktionen för riskkontroll bevakar och följer upp risker som förekommer i verksamheten. Funktionen arbetar kontinuerligt med processer och rutiner i syfte att förbättra och begränsa riskerna inom verksamheten. Funktionen för riskkontroll är utlagd till FCG Risk & Complience AB vilka rapporterar direkt till styrelsen.

Funktionen för regelefterlevnad har som uppgift att kontrollera att bolaget följer gällande lagstiftning avseende bolagets tillståndspliktiga verksamhet samt de interna regler som Bolaget antagit. Funktionen för regelefterlevnad är utlagd till FCG Risk & Complience AB vilka rapporterar direkt till styrelsen.


Funktionen för internrevision ska bland annat granska och utvärdera bolagets organisation och rutiner med avseende på den interna kontrollstrukturen (som även innefattar funktionerna för regelefterlevnad och Riskkontroll) samt utveckling, drift och förvaltning av IT-system. Processen för Intern kapital- och likviditetsutvärdering är också föremål för internrevisionens granskning.

Det yttersta ansvaret för styrning och intern kontroll åvilar alltid styrelsen. Den granskning och bedömning som utförs av internrevisionen avlastar inte någon av bolagets funktioner i det ansvar för intern kontroll som tilldelats dem. Funktionen för internrevision är utlagd till Lusch & Co. Revision AB vilka rapporterar direkt till styrelsen.


Riskhantering

Styrelsen ska se till att bolagens hantering och uppföljning av risker är tillfredsställande och har därför fastställt ett flertal policys kring riskhanteringen.

Bolagens riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som finns i verksamheten samt att för dessa bestämma lämpliga begränsningar (limiter) och säkerställa att det finns effektiva interna kontrollsystem.

Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids. Riskpolicys och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar bolagen förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sin uppgift.


Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), att gälla i Sverige. Förordningen gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Den innehåller bland annat regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter så att du på ett tryggt och enkelt sätt kan använda våra produkter och tjänster. Med dina personuppgifter är det möjligt för oss att förstå dina behov bättre, ge snabbare service och erbjuda tjänster som är anpassade för dig.


Reklamation och klagomål

Hos oss är du som kund viktigast och vi strävar alltid efter att du skall känna dig nöjd med oss. Skulle du trots detta vara missnöjd med något finner du här vägledning till att lämna en reklamation.

Är du missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att fakta saknas. Det enklaste sättet att få rättelse är vanligen att vända sig direkt till sin kundansvarige för att reda ut vad som skett.

I det fall du ändå inte blir nöjd skriver du till klagomålsansvarige:

Jesper Dahlöf
FCG Risk & Complience AB (559005-7773)
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm

Beskriv vad som du anser har blivit fel och vem som handlagt ärendet tidigare. Därefter kommer du få en skriftlig bekräftelse på att ärendet mottagits samt, i förekommande fall, frågor att besvara om detta behövs för att kunna utreda ärendet. Efter utredning erhåller du ett skriftligt svar.


För att få din sak prövad kan du även vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174, 101 23 Stockholm
Tel. 08 - 508 860 00
Ytterligare information finns på www.arn.se

Information lämnas också hos Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 Stockholm, se vidare www.konsumenternasforsakringbyra.se samt hos Konsumenternas Bank och Finansbyrå, Box 24233, 104 51 Stockholm, tel. 08 - 24 30 85, se vidare www.konsumentbankbyrån.se.

Du kan också väcka talan vid allmän domstol eller vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.


Periodisk information

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) offentliggör bolaget följande information kvartalsvis. Informationen offentliggörs i samband med kvartalsrapportering.

Hantering av intressekonflikter

Bolagets policy kring hantering av intressekonflikter och incitament anger hur bolaget ska identifiera och hantera intressekonflikter och incitament i syfte att säkerställa att de inte påverkar kunders intressen negativt. 

Ersättningar och incitament

Bolaget har fastställt en ersättningspolicy som reglerar fasta och rörliga ersättningar till samtliga anställda i bolaget. Ersättningspolicyn revideras årligen och baseras på en riskanalys som genomförs av bolaget.

Syftet med ersättningspolicyn är att bestämma grunderna för hur ersättningar och förmåner till bolagets anställda ska fastställas. Ersättningspolicyn ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering, motverka överdrivet risktagande samt verka för att kunders intressen inte påverkas negativt av bolagets incitamentsstruktur.


Hållbarhet

Den så kallade disclosureförordningen (förordning [EU] 2019/2088) beslutades i december 2019. Förordningen reglerar bland annat hur värdepappersbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om bolagets arbete med så kallade ESG-faktorer. ESG är en akronym för engelska Environment, Social, Governance. Kriterierna för miljö, samhälle/social och bolagsstyrning (ESG) är en uppsättning standarder för ett företags verksamhet som socialt medvetna investerare kan använda för att utvärdera investeringar.

Bolaget vill ta ansvar för den miljömässiga och sociala påverkan som uppkommer till följd av våra beslut och handlingar. Därför eftersträvar vi att försöka ta de bästa besluten ur ett hållbarhetsperspektiv i den dagliga verksamheten och kontinuerligt arbeta med ytterligare förbättringar. Vi har som ambition att över tid ta hänsyn både till de direkta och indirekta aspekterna av våra åtaganden samt att skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor.Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

I dagsläget beaktar vi inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Detta gäller såväl inom bolagets portföljförvaltning som investeringsrådgivning. Vi har dock som mål att senast vid utgången av 2024 beakta investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom såväl portföljförvaltning som investeringsrådgivning.

Portföljförvaltning

Bolaget förvaltar två värdepappersfonder och fyra specialfonder ("Fonderna") på diskretionär basis på grundval av ett uppdragsavtal med FCG Fonder AB. Fonderna utgör komponenter i de portföljmandat som erbjuds bolagets kunder.

Bolaget har för tillfället valt att inte beakta investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer inom förvaltningen av Fonderna. Anledningarna är att Bolaget har en mindre förvaltningsverksamhet sett till förvaltat kapital och organisation samt att hållbarhetsdata hittills varit begränsad och svårtillgänglig på marknaden. Därmed har det inte varit motiverat för Bolagets förvaltningsverksamhet att inkludera investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i förvaltningen av Fonderna.

Följaktligen innebär detta att investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer av samma anledningar inte heller beaktas inom portföljmandaten.

Investeringsrådgivning

Bolaget tillhandahåller investeringsrådgivning avseende ett mycket begränsat produktutbud bestående av ett antal värdepappers- och specialfonder. Hållbarhetsdata avseende fonderna i produktutbudet har hittills varit begränsad och svårtillgänglig på marknaden. Bolaget har därför bedömt att det inte varit motiverat att inkludera investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid urvalet av fonder till produktutbudet, i synnerhet med beaktande av att produktutbudet är begränsat. Följaktligen beaktas inte heller investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsrådgivningen till bolagets kunder.